Marina'Club

Contact

Our marina is situated by Dąbie Małe Lake, by the inflow of Dębska Struga that joins the lake with Regalica River.

At the very heart of Szczecin!

Marina Yachting

Szczecin, ul. Przestrzenna 7 i 11

gsm +48 601 984 897

MARINA PRICE LIST

Marina Hotele Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin.
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy.
KRS 0000427537, NIP: 955-233-76-24, REGON: 321252859, Kapitał Zakładowy: 5 262 600,00 PLN

Marina Hotele sp. z o.o. SKA zrealizowała projekt pod nazwą “MODERNIZACJA PORTU JACHTOWEGO MARINA HOTELE W SZCZECINIE”. Projekt jest współfinansowany z jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.01.01-32-007/14-00). Więcej…MARINA’CLUB
ul. Przestrzenna 7 i 11
70-800 Szczecin